Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23
Κωδικός τηλεφώνου (24320)
τηλ. 61090

επόμενη σελίδα